Ibintu 2 bikwiye kuranga buri Mukristu


Ibintu 2 bikwiye kuranga buri Mukristu

Bakristu Bavandimwe, uyu munsi turaganira ku bintu bibiri bikwiye kuranga Abakristu bose. Bitewe n’uko habaho amadini menshi yemera Kristu, hari ibintu nibura 2 byagakwiye kuranga buri muntu wese wiyita Umukristu.

Ibi bintu 2, ni bimwe mu bintu bikora résumé y’ubuzima bwa Yezu Kristu kuri iyi si. Ibyo bintu ni: #1: Urukundo (Mk 12:28-34; Lk 10:25-28; Rom 13:8–10; Mt 22:40); naho #2: Kubabarira abanzi bawe (Mt 5:43-48; Mt 26:51-52).

Kuba Ibi bintu uko ari byombi, aribyo byaranze ubuzima bwa Yezu, ibi byagakwiye gutuma buri muntu wese abikurikiza nawe agatera ikirenge mu cya Yezu.

#1: Kugira Urukundo

Yezu yagaragaje urukundo gusa mu buzima bwe ku isi, bimwe muri byo yagaragaje twavugamo: gukiza abarwayi, kuzura abapfuye, guhumura abatabona, gukiza abamugaye, kujyana umujura mu ijuru, hamwe n’ikindi kinini kurusha ibindi byose aricyo kudupfira ku musaraba.

N’ubwo twe nk’abantu tudashobora gukora ibi biri aha ruguru, ariko hari urukundo Yezu yadusabye kugira ku kigero cyacu. Ibi yabicishije muri Pawulo Mutagatifu, nawe abyandikira Abanyakorinti mu ibaruwa ya mbere – 1 Abanyakorinti 13:4-8, aha twamenya icyo urukundo ari rwo:

« Urukundo ntirugira ishyari, ntirwirarira, ntirwiyemera, ntirwitwara mu buryo buteye isoni, ntirushaka inyungu zarwo, ntirwivumbura. Ntirubika inzika y’inabi rwagiriwe. Ntirwishimira gukiranirwa, ahubwo rwishimira ukuri. Rutwikira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntirushira. Ariko zaba impano zo guhanura, zizakurwaho; zaba impano zo kuvuga izindi ndimi, zizagira iherezo; bwaba ubumenyi, buzakurwaho. » 1 Abanyakorinti 13:1-8

Ubundi buryo dutozwamo gukundana, ni ukutagira uburyarya ndetse no guhorana ubugwaneza kandi tunababarira abanzi bacu ibyo badukoreye byose. Ibi bikomezwa n’ibyanditse mu Banyaroma 12:9-10.

Abanyaroma 12:9-10 Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Nimwange ikibi urunuka, mwizirike ku cyiza. Ku birebana n’urukundo rwa kivandimwe, buri wese akunde mugenzi we urukundo rurangwa n’ubwuzu. Ku birebana no kubahana, mufate iya mbere.»

Ahangaha buri mukristu akwiye gusenga asaba Imana kumwigisha gukunda nta buryarya.

Dukwiye gusaba Nyagasani Imana ikaduha urukundo ruvugwa mu 1 Abanyakorinti 13:1-8 ; Abanyaroma 12:9-10 ; 1 Yohani 4 :21 ; Abalevi 19 :18 ; Matayo 25 :40 ; Matayo 7 :12 ; Abanyaroma 13 :8-10.

#2: Kubabarira abanzi banyu no guharanira amahoro

Ikindi kintu Yezu yakoze, ni ukubabarira abamukubitaga, bamutera imisumari, bamutoteza, ndetse banakora ibibi byose bibaho. Ibi yabikoze ubwo yagiraga ati : « Dawe, bababarire kuko batazi icyo bakora » (Lk 23:34). Twibukiranye ndetse ko mbere y’aho, Yezu yari yakijije umusirikare mu bari baje kumufata ngo bajye kumubamba ubwo yamusubizagaho ugutwi kwari kwaciwe n’intumwa ye – Mt 26:51-52.

Mu gusobanukirwa neza uko twababarira, nimureke dusome muri Matayo 5:44-48

“mukomeze gukunda abanzi banyu kandi musenge musabira ababatoteza, kugira ngo mugaragaze ko muri abana ba So wo mu ijuru, kuko atuma izuba rye rirasira ababi n’abeza kandi akavubira imvura abakiranutsi n’abakiranirwa. None se niba mukunda ababakunda gusa, muzagororerwa iki? Abakoresha b’ikoro na bo si uko babigenza? Kandi se niba musuhuza abavandimwe banyu gusa, ni ikihe kintu kidasanzwe muba mukoze? Abanyamahanga bo si uko babigenza? Ku bw’ibyo rero, mukwiriye kuba abantu batunganye nk’uko So wo mu ijuru atunganye” Matayo 5:44-48.

Ibi bishobora ndetse no kwemezwa cyane aho Yezu yagiraga muri Luka 6:29 ati “Ugukubise ku itama rimwe umuhindurire n’irindi, kandi ugutwaye umwitero ntukamwime n’ikanzu yawe”.

Nk’uko Yatwigishije ko dukwiye gukunda abanzi bacu ndetse tugasengera abadutoteza (Matayo 5:44) dukwiye ndetse no kugirira neza abanzi bacu (Luka 6:27) mbese mu Rukundo rwose rwuzuye.

Ibi ndetse dukomeza kubisoma muri Luka 6 :35

Luka 6 :35 Ahubwo nimujye mukunda abanzi banyu, mugire neza, kandi mutange inguzanyo mutizeye inyiturano. Ubwo rero ingororano yanyu izaba nyinshi, kandi muzaba mubaye abana ba Nyir’ijuru, kuko agirira neza indashima n’abagiranabi.

Hari ndetse naho atubaza ati, mbese nidukunda abadukunda gusa, tukagirira neza abatugirira neza, tugashimira abadushimira, ingororano twagategereje ni iyihe ? (Matayo 5 :46) Ko ngo n’abasoresha bakora batyo ? Abagira nabi se bo ntibakora ibisa n’ibyo ? Mbese twaba dutaniye he nabo ? Ibi ndetse binafitanye isano n’ibyo dusanga muri Luka 6 :32.

Ni mucyo rero dukunde abanzi bacu ndetse tunababarire cyane.

Umwanzuro: Ingororano ku Bakristu Banyabo

Uzakubwira ibinyuranye n’ibi uzamenye ko akubeshya uzahite utangira kumusengera ku Mana kugira ngo Yezu amugirire impuhwe amubabarire ibyaha bye ndetse anamuhindure umutime we.

Ingororano ngiyi irahari ku Bakristu batishushanya ariko hakaba hari n’ibihano ku binangira imitima yabo:

Matayo 7:24-27 “Ku bw’ibyo rero, umuntu wese wumva aya magambo yanjye akayakurikiza, azamera nk’umuntu w’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Nuko imvura iragwa haba imyuzure ndetse n’imiyaga irahuha maze byikubita kuri iyo nzu, ariko ntiyagwa kuko yari ifite urufatiro rushinze ku rutare. Nanone kandi, umuntu wese wumva aya magambo yanjye ntayakurikize, azamera nk’umuntu w’umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Hanyuma imvura iragwa haba imyuzure ndetse n’imiyaga irahuha, maze byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini.”

Nk’uko kumugongo wa 26 handitse ngo uwumva amagambo ye ntayakurikize azabihanirwa, ni nako uyakurikiza zagororerwa (Ibyahishuwe 22 :12)

Ibyahishuwe 22:12 « Dore ngiye kuza bidatinze, kandi nje mfite ibihembo nateganyije, kugira ngo ngororere buri muntu nkurikije ibikorwa bye. »

Ndetse no muri Matayo 16 :26 tubwirwa ko Umukiza Yezu azagaruka afite ikuzo rya se ashagawe n’abamalayika kandi ko azagororera buri muntu bitewe níbyo azaba yarakoze kuri iyi si.

Indi mirongo yo muri Bibiliya iduhishurira ibyiza bidutegereje ni nka : 1 Abanyakorinti 3 :8 ; 2 Abanyakorinti 9 :6 ; 1 Petero 5 :4 ; Yohani 14 :3 ; Ibyahishuwe 22 :4 ;

Nibyo koko dukwiye gusenga Nyagasani Imana ikaduha kuzagororerwa mu ijuru.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Content