Gufasha Umukene Bigukingurira Ijuru


Gufasha Umukene Bigukingurira Ijuru

Muvandimwe ushobora kuba umeze neza uyu munsi, ufite byose ubona ntacyo wifuza waratunze ugatunganirwa. Ariko muri ibyo byose urasabwa kureba abagukikije bose, ukabona ko ntawe utegereje gutungwa nibyo wajugunye aho uta imyanda. Iyo wirengangije umuntu ubabaye uba wikururira amakuba ndetse kubemera tuvuga ko wakoze icyaha ubizi cyangwa ubishaka. Niba ushaka uburinzi buturuka ku mana fasha umukene, kuko ineza uzamugirira ariyo izagukingurira imiryango y’ijuru ndetse ukabona imigisha. Ndakubwira ukuri ko aho uzakura umufasha IMANA izakongerera.

 Zaburi 41: 1-3: Hahirwa uwita ku mukene no ku munyantege nke, ku minsi w’amamakuba, uhoraho azamukiza! Uhoraho azamukomeza, amuhe guhirwa ku isi. Kandi nta zamugabiza abanzi be bamuhigira! Ngo hahirwa uwita ku mukene Imana yacu iragushishikariza kugira umutima w’impuhwe ukita kutagize icyo afite uje agusanga, hari igihe wirengagiza uje akugana, ashobora kuba yari akwizeyeho umukiro ndetse abibona, ugasanga uramwirukanye ntumuhaye umwanya, ndetse rimwe na rimwe ukamuhutaza.

Muvandimwe abakene nabo baremwe n’IMANA, bari muri twe, duturanye nabo ndetse nta naho bazajya, yarabaremye ngo ubiteho uko ushoboye, ubafashe babonere urukundo rw’IMANA muri wowe. Ijambo ry’IMANA riravuga ngo biragoye kugirango umukungu azinjire mu ngoma y’Ijuru, ariko muvandimwe biranashoboka ko waba uri umukire ukinjira mu ngoma y’IMANA, aha wa kwibaza uti ese birashoboka yego birashoboka, ushobora gukora ibikorwa byiza, bikagufasha kuba intungane ndetse bikagukingurira ijuru.

Ntabwo rero bivuga ko umukire wese azajya mu muriro utazima cyangwa se azabura ijuru, bizaterwa n’ibikorwa azaba yarakoze hano ku isi, ntabwo ari we wenyine ahubwo ibi birareba buri wese, kuko ibikorwa uzaba warakoze hano kw’isi nibyo bizaguherekeza, mbese nibyo bizagushyira mu mwanya ugomba kubamo. Muvandimwe igihe n’iki cyo gufasha umuntu uwo ariwe wese. Witoze kuba intungane muri byose, kuko ibihe turimo biradusaba kugira urukundo rwishi, kugira umutima w’Impuhwe kuko  abakeneye urwo rukundo ari beshi. Igira kuri Yezu uburyo yagiraga neza, aho anyuze hose agiririra impuhwe abantu bose, ndetse atitaye ku makosa yabo. Itoze kurenga inabi maze wakirane urugwiro uje akugana.

Rimwe na rimwe ukamwereka ko ntacyo ashoboye ategereje urupfu, muvandimwe iyo ukora gutyo Imana iba ireba imirimo yawe yose. Ngo hahirwa abita kuba nyantege nke kuko ku munsi w’amakuba uhoraho azabibuka, urasabwa gukora neza nta gihembo utegereje kuwo wagiriye neza. Ushobora nawe guhura n’ibibazo utateguye mu buzima bwawe kuko iy’isi ntabwo isakaye, uwo uzaba waragiriye neza wese ku munsi wagizeho amakuba ashobora ku kwibuka nawe, urugero : NShobora kuba mfite ibibazo none ariko ejo ntabwo ariko bizahora, ubuzima buhora ari gatebe gatoki, mbese uyu munsi mfite byose ariko ejo Nshobora kuba ntacyo mfite. Ineza y’IMANA ikumurikire, iguhoreho mu migenzereze yawe yose, hahirwa abatera amahoro kuko aribo bazitwa abana b’Imana.

Kuba kuri iy’isi bidusaba urugamba ariko ntabwo ari urugamba rw’amasasu Muvandimwe, ni urugamba rwo guharanira icyiza muri wowe, ukarwanirira ishyaka ugukeneye wese, aha bigusaba umutsindo kuko hari igihe uneshwa n’ibyo urimo unyuramo kandi wari ufite imbaraga zo kubitsinda.Gira ubutwari bwo kujya uzirikana uwo urushije amaboko ukuri iruhande, wirinde kutamubona nkaho Atari ikiremwa cy’IMANA. Wibuke ko ufashije umukene aba yizigamiye ijuru. Ijambo ry’IMANA riravuga ngo ugiriye neza umukene aba agurije IMANA, Imigani 19, 17: ugiriye impuhwe umukene, aba agurije uhoraho, kandi iyo neza ni we uzayimwitura. Nyagasani arakwereka ko ineza ugIrira uzaza akugana wese ababaye niwe uzakwitura, kandi nakwitura azaguha ibyiza gusa. Ineza Y’IMANA ijye igufasha mu bikorwa byawe byose, kandi iyo uyirangamiye iguha umutsindo, wibukeko Muvandimwe baca umugani mu Kinyarwanda, ngo icyo ubibye nicyo usarura, ntabwo ushobora kubiba inabi ngo usarure amahoro cyangwa se ubibe urukundo usarure urwango, ibyo ukoreye abandi nibyo bikugarukira,ubibe amahoro  ni ubudahemuka kuba gukikije bose. Iyo ufashije umukene uba wizigamira ubutunzi ku Mana, mbese uba ushora imari yawe ahantu hakomeye. Imigani 19, 22 Icyo umuntu yifuza kuwundi, ni ubudahemuka, kandi umukene aruta umubeshyi.

Ibikorwa Binyura Umusumba Byose

Imana yacu inezezwa n’ibikorwa byiza ukorera abandi, iyo utita k’umukene cyangwa undi muntu utishoboye muri rusange ntabwo ikugirira impuhwe. Ijambo ry’IMANA dusanga mu gitabo cya MWENE SIRAKI 35, 11-13: Ntukagire ibyo utanga ugamije gushukana, ntiyabyakira, kandi ntukishingikirize igitambo cy’uburiganya. Koko rero uhoraho ni umucamanza, ntabwo areba umuntu, ntawe yihanganira arenganya umukene, kandi yumva isengesho ry’urengana. Muvandimwe kora ibyiza igihe ugishoboye, kuko hari igihe kizagera ntube ukigira icyo gukora.

Ariko na none hari igihe ushobora kugira ubwoba bwo gufasha uwo ubonye uwo ariwe wese, ugasanga ufite ubwoba ko haricyo azagutwara, icyo ntabwo ari ikibazo wareba aho bajyana ibintu byo gufasha abababaye , urugero nko Kw’isengero yawe, aho usengera no mu bigo bitandukanye bya Leta bishinzwe gufasha abatishoboye ndetse no Mumavuriro.

Muvandimwe wigire kuri Maman FAUSTINA hari igihe yarimo gusenga iwe  mu rugo yarimo ashengerera maze yumva umuntu arakomanga iwe ku rugi, yahise ahagarika gusenga ajya kureba urimo gukomanga, yasanze ari umukene wamusabaga ifunguro , amubwira ko ashonje cyane ntabwo Yamwimye amatwi, yamugiriye Impuhwe kubera uko yari ameze, maze aragenda amutegurira isupu amuha n’umugati ararya arangije arigendera, maze Maman FAUSTINA asubira gusenga, ageze aho yari gusengera maze Yezu aramubwira ngo yamusuye anyuze muri uwo muntu wasabaga.

Muvandimwe hari igihe dusurwa na YEZU Kristu tukamwirukana, aza ari muri abo baciye bugufi, aha Maman FAUSTINA yabajije YEZU ngo kuki yamugendereye ari muri uriya muntu? Maze YEZU aramusubiza ati nagirango ndebe ko isengesho warimo usenga ry’impuhwe uzi kuri shyira mu bikorwa, Muvandimwe Imana ntabwo ikunda umuntu uvuga iryo sengesho atagira impuhwe, wige gushyira mu bikorwa ibyo uba urimo gusenga. Kuko ukwemera kugaragazwa n’ibikorwa, iyo ntabikorwa dufite ukwemera kwacu kuba kwarapfuye. 1Yohani 3:17 Niba umuntu atunze iby’isi, maze yabona Umuvandimwe we akennye nta mugirire impuhwe, urukundo rw’IMANA rwa mubamo rute?

Imana iradusaba kugira urukundo ruhebuje, ijambo ry’Imana muvandimwe riradushishikariza kugira impuhwe, wite k’umuvandimwe ugukeneye, iyo utagize icyo umufasha nta Rukundo rwayo rwaba rukurimo. Nuhura n’ umukene ntuzigere umusezerera ntacyo umufashije mu Kinyarwanda baravuga ngo gusezerera umuntu imbokoboko. Icyo wamuha cyose kiramunyura, ntuzigere ugira igihe wirengagije uje agusanga, muvandimwe usabe Imana muri byose iguhe ukwemera gushyitse no kugira urukundo rushyitse, ibyo nawe uzayisaba izabiguha.

 Gira impuhwe maze wigendere. MWENE SIRAKI 4, 1-8: Mwana wanjye, ntukime umukene icyamutunga, kandi ugusabye ntagahore aguhanze amaso. Ntugashavuze ushonje, cyangwa ngo urakaze umutindi. Ntugahuhure ufite umutima uhangayitse, kandi ntukarangarane imfashanyo y’umutindi.Ntugasubize inyuma ugusaba ababaye, kandi ntukirengagize umukene. Ntugahunze umukene amaso, kandi ntugatume hagira ukuvuma, kuko nashavura akakuvuma, uwamuremye azumva isengesho rye. Ujye utega amatwi umukene indamutso ye uyisubizanye ubwitonzi. Muvandimwe ijambo ry’IMANA riratwereka byose hari igihe umuntu ubabaye akugana aho kumwumva ukamwima umwanya, ndetse ukamubwira nabi, urasabwa kumwakirana ubwitonzi n’urugwiro, aho kumuhutaza, ntabwo ari icyaha kugira ibintu, icyaha ni ukwanga gufasha ugusabye. Muvandimwe Roho wa Nyagasani agushoboze byose no muri byose, kuko ibyo uzakora byose bizandikwa, kandi ibikorwa byawe bikazaguherekeza, ukazahora wibukwa igihe cyose. MWENE SIRAKI 17,22 Umuntu ugiriye neza mugenzi we, uhoraho amushyiraho ikimenyetso kidasibangana, azahora amwitaho nk’imboni z’amaso ye.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Content